قرار سه شنبه ها

قرار سه شنبه ها

#قرار_سه_شنبه_ها
#هیئتی_ها

هیئت بایددراحیاءنمازتلاش کند؛تاجایی که میتوان نمازرادرفضای بازوبه جماعت اقامه کرد؛
حتی بعدازنمازخوب است روضه هم بخوانیدتاصف نمازمدتی به چشم بیاید.
این کاروظیفه هیئتیهاست.

نویسنده مطلب: مصطفی خانی پور

مصطفی خانی پور

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...