حاج احمد

همه به فریادم می رسند … کاش کسی به سکوتم می رسید!

 

مسجد نیوز